طرح تفصيلي شهر ميبد

شهرداری میبد
1387

شهر ميبد با 3264 هكتار مساحت و 66907 نفر جمعيت در استان يزد واقع شده است. وجود باغات همپيوند با بافت شهر، قلعه باستاني نارين قلعه و غيره، شرايطي را فراهم نموده تا شهر ميبد در فهرست سازمان گردشگري و ميراث فرهنگي قرار گيرد.

«طرح تفصيلي شهر ميبد» عليرغم پيروي از شرح خدمات همسان در راستاي قانونگرايي، رويكردي ويژه به توانمندي‌هاي نهفته، نقصان‌ها، ميراث‌هاي شهري و نوگرايي از طريق كاربست ديدگاه‌هاي نوگراي طراحي‌شهري دارد. به‌گونه‌اي كه در كنار تبعيت  از راهبردها و سياست‌هاي طرح جامع مصوب شهر در چارچوب كالبدي، مفاهيمي نو را از طريق اجراي ضوابط و مقررات طرح تفصيلي در شهر ايجاد نمود. به اين ترتيب به منظور پاسخگويي به مسائل توسعه شهري باغشهر ميبد بر بستري از مراقبت‌ اصالت‌هاي نهفته در اين شهر، محصول نهايي اين طرح درقالب ضوابط و مقررات متداول طرح‌هاي تفصيلي، در كنار تدوين «سياست‌هاي توسعه شهري» توليد شده است.

سياست، ابزاري قابل تفسير در جهت هدايت مداخلات توسعه شهري است به‌گونه‌اي كه با ايجاد تعبير كالبدي-فضايي يگانه‌اي براي هر قطعه، مي‌تواند ريخت‌بندي متنوعي را منسجم با ساختار شهر ايجاد كند.

مبنای سياست‌هاي توسعه شهري ميبد بر تدارك بسترها و برانگيختن استعدادهاي ويژه باغشهر ميبد استوار است. استعداد و هويتي كه در دهه‌هاي اخير دستخوش فرسايشي منجر به نابودي شده و در نهايت منجر به از بين رفتن اصالت شهر خواهد شد. ابقا و حفاظت از اصالت ويژه ميبد در گرو دو ملاحظه به شرح زير دنبال شد:

  • ابقاء و حفاظت آثار بازمانده ميراث‌هاي فرهنگي باستاني و تاريخي با نمونه‌هايي همچون نارين‌قلعه
  • ابقاء‌ و توسعه کشتزارهاي درون و در پيوند با آن باززنده‌سازي رشته قنات‌هاي متروکه و مخروبه

پيشنهادات كليدي طرح به منظور افزايش ميزان تحقق‌پذيري آن در پنج زمينه قابل دسته‌بندي است:

  • پايداري باغشهر: پيش‌نياز اين پايداري، باززنده‌سازي قنات‌ها، به‌عنوان منبع تامين آب ديرينه ميبد است.
  • ايجاد غنا و سرزندگي: بازنمايي ارزش‌هاي نهفته در بافت قديمي (سكونتگاه و كشتگاه)، دستيابي به استاندارهاي بهينه و قابل حصول و در عين حال ارزش‌آفريني در نوسازي‌ها ضرورت مديرت شهري است.
  • بهره‌برداري از ثروت‌هاي شهري: تاكيد بر حفاظت از ثروت‌هاي بازمانده و يگانه‌اي نظير نارين قلعه، قنات‌ها، باغات و مزارع و تدوين الگوهاي نوسازي مبتني بر اصالت‌گرايي و بازشناسي اين ثروت‌ها از اصلي‌ترين رئوس در اين زمينه است.
  • سرمايه‌گذاري: مشارکت مالک وسرمايه‌گذار در بهره‌برداري از ثروت‌هاي شهري و فعال كردن بودجه مداخلات در عهده شهرداري در اين راستا از موارد ضروري است.
  • پشتيباني: بخش‌هاي عمومي و دولتي پرچمدار مداخله در بافت‌هاي قديمي شده و در كنار آن تدابير منسجم و هماهنگ‌سازي مشاركت نهادهاي ذيربط با كمك ساير تمهيدات پشتيبان اجرايطرح تفيلي خواهند بود.