تعيين حريم و طراحي شهري بزرگراه چمران

شهرداري تهران - شرکت توسعه فضاهاي فرهنگي
1386

«تعيين حريم و طراحي شهري سبز ‌راه شهيد چمران» به دليل عدم‌تحقق‌پذيري حريم پيشين، کثرت طرح‌ها و مصوبات موردي و بعضا تناقض مصوبات با يکديگر و در نهايت بلاتکليف ماندن اراضي و املاک واقع در محدوده حريم بزرگراه شهيد چمران در سال 1386 دستور كار قرار گرفت. اين بزرگراه از تقاطع خيابان وليعصر در نيمه شمالي شمال تهران تا ميدان توحيد در محدوده مياني شهر به طول 12 كيلومتر امتداد دارد و به دليل مطبوعيت فضايي‌ قرارگاه آن و بهره‌مندي از قابليت‌هاي رود‌ دره دركه، به دلپذيري حوزه‌هاي شهري كمك مي‌نمايد.

براساس مشخصات سبز راه چمران و پس از تشخيص مساله و آسيب‌شناسي، مهندسين مشاور شاران به‌منظور ايجاد پيوند ميان ملاحظات سه دوره زماني يعني «گذشته»، «حال» و «آينده»، اقدام به تدوين سند طرح «تعيين حريم و طراحي شهري سبزراه شهيد چمران» نمود تا ضمن تامين انسجام کالبدي-فضايي بستر «سبز راه»، مشکلات حقوقي و مالي تملک اراضي و شکل‌گيري حريم سبز آن را تسهيل نمايد. مطالعات اين طرح در دو سطح حوزه فراگير و حوزه مداخله انجام شد. مطالعات حوزه فراگير به بررسي ويژگي‌هاي محدوده اثرگذار و اثرپذير سبزراه پرداخته و منجر به تدقيق حريم حداقل، با تصويب «كميسيون ماده 5» در تاريخ 28/08/86 و ارائه ضوابط و مقررات عمومي مداخله در حوزه فراگير گرديد. در مطالعات سطح دو بررسي ويژگي‌هاي حوزه‌هاي مداخله پيرامون سبز ‌راه انجام شده و ضمن ارايه شناسنامه براي هريك از حوزه‌هاي مداخله (شامل مطالعات وضع موجود، تحليل وضع موجود، محتواي مداخله و ضوابط و مقررات اختصاصي هر حوزه)، چارچوب طراحي شهري براي هر حوزه تدوين گرديد.

به منظور ايجاد وحدت در شيوه هدايت و كنترل توسعه حريم سبز راه چمران و پاسخ‌گويي به تنوع موجود در موضوع و محتواي مداخله در حوزه‌هاي مداخله چارچوب كلي طراحي شهري براي هدايت و كنترل توسعه در زمينه‌هاي كنترل محيط طبيعي، استقرار و حجم توده بنا و ارتقاء كيفيت سيماي زمين در حريم سبزراه در دو اولويت كرانه و پسكرانه سبز‌راه تدوين گرديد.

در انجام اين مطالعات، حفاظت از ارزش‌هاي نهفته در مسير و بستر «سبزراه چمران»، تحقق‌پذير كردن حريم آن و كاربردي كردن اسناد براي صاحبان حق را به‌عنوان اهم اهداف مي‌توان برشمرد.